Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGONiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.twoj-serwis-agd.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

DEFINICJE

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)Usługa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r – o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz 883, z późn. zm.)Operator serwisu – Operator serwisu www.twoj-serwis-agd.pl, który świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Klientów i Partnerów w ramach pośrednictwa w przekazywaniu Zleceń od Klientów do Partnerów.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, składający za pośrednictwem serwisu Zlecenie lub Zlecenia.Zlecenie – zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta, zawierające zestaw informacji potrzebnych do jego realizacji, podanych Operatorowi serwisu przez Klienta, w szczególności imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres realizacji usługi, telefon i/lub e-mail do Klienta, preferowany przez Klienta termin realizacji usługi, spodziewany charakter i przedmiot zlecenia.Diagnoza zlecenia – ocena przez Partnera na miejscu realizacji zlecenia zakresu prac oraz ich faktycznego kosztu.Partner – niezależny od Operatora serwisu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym w szczególności drobne usługi naprawcze, remontowe, serwisowe lub inne, któremu Operator serwisu przekazuje Zlecenia.

* Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

* Operator serwisu pośredniczy w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

* Klient składając zgłoszenie telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Operatora serwisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ

Operator serwisu przyjmuje Zlecenia od Klientów.

Zgłoszenia mogą być składane telefonicznie lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.twoj-serwis-agd.pl.

Podczas przyjęcia zgłoszenia, Operator serwisu przyjmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia, w szczególności dane osobowe Klienta, przetwarza te dane oraz przekazuje je do właściwego Partnera, jego pracowników lub podwykonawców.

Po otrzymaniu Zlecenia, Operator serwisu przekazuje je w terminie do 1 dnia roboczego, uznaniowo jednemu z Partnerów, biorąc pod uwagę dopasowanie charakteru i przedmiotu Zlecenia do działalności Partnera, terenu na jakim świadczy usługi oraz jego dostępności czasowej.

Partner kontaktuje się z Klientem po otrzymaniu Zlecenia od Operatora serwisu i ustala szczegóły realizacji Zlecenia, w tym w szczególności termin rozpoczęcia jego realizacji i zakres prac oraz doprecyzowuje koszt realizacji zlecenia.

Operator serwisu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia.

Operator nie gwarantuje Klientowi możliwości zawarcia umowy z Partnerem i realizacji prac objętych Zleceniem. Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy z Partnerem podejmowana jest przez Klienta.

Operator nie jest stroną Umowy między Partnerem a Klientem, której celem jest realizacja prac objętych Zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane w ramach tej umowy. Całość zobowiązań wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

REALIZACJA ZLECEŃ PRZEZ PARTNERA

Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Partner dokonuje diagnozy zlecenia, która odbywa się w miejscu i w terminie uzgodnionym z Klientem. Realizacja zlecenia jaki i diagnoza zlecenia może być wykonana przez Partnera samodzielnie, przez swoich pracowników lub podwykonawców.

Jeśli miejsce wykonania usługi znajduje się w granicach miasta, koszt dojazdu Partnera do Klienta zawarty jest w cenie zrealizowanej usługi. Jeśli miejsce wykonania usługi znajduje się poza granicami miasta, Partner ma prawo pobrać dodatkową opłatę za dojazd do Klienta, co powinno każdorazowo zostać ustalone między Klientem i Partnerem.

Jeżeli podczas diagnozy w granicach miasta lub po niej Klient zrezygnuje z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zlecenia, Partner pobiera od Klienta opłatę za dojazd zgodnie ze swoim cennikiem. Jeżeli diagnoza jest poza granicami miasta, Partner ma prawo pobrać dodatkową opłatę za dojazd do Klienta, co powinno być każdorazowo ustalone między Klientem i Partnerem.

Partner powinien poinformować Klienta po dokonanej diagnozie czy dana usługa jest objęta gwarancją, a jeśli tak, to przez jaki okres.

Płatność za zrealizowane zlecenie jest w formie i terminie uzgodnionych między Klientem i Partnerem oraz powinna mieścić się w koszcie podanym przez Partnera po zakończonej diagnozie zlecenia.

Usługi niestandardowe lub nieuwzględnione w Cenniku Usług powinny zostać rozliczone zgodnie z ustaleniami z Klientem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Operator serwisu nie jest stroną umowy między Klientem a Partnerem, której przedmiotem jest realizacja prac objętych zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez Klienta jak i przez Partnera oraz za utracone Korzyści przez Klienta jak i przez Partnera. Całość zobowiązań i odpowiedzialności Partnera wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

Tryb postępowania reklamacyjnego Klient-Partner

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonanej usługi należy kierować do Partnera bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Obsługi.

Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje Klienta dotyczące prac objętych Zleceniem, założone za pośrednictwem Operatora zostaną przekazane Partnerowi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili ich przyjęcia, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.

Klient kieruje swoje uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje co do realizacji usługi przez Partnera, bezpośrednio, telefonicznie do Partnera, na jego numer telefonu, z którego kontaktował się on z Klientem po otrzymaniu Zlecenia celem ustalenia szczegółów realizacji tego Zlecenia lub za pośrednictwem Operatora serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie www.twoj-serwis-agd.pl. Operator serwisu, po przyjęciu takiego zgłoszenia, przekazuje je Partnerowi oraz podaje Klientowi dane dotyczące Partnera oraz bezpośredni numer telefonu do Partnera, pod którym Klient może przekazać swoje zgłoszenie bezpośrednio Partnerowi.

Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego kontaktu z Klientem, ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji zgodnie obowiązującym w Polsce prawem, a w przypadku reklamacji uzasadniających konieczność usunięcia nieprawidłowości w zrealizowanej usłudze, do usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia uzasadnionej reklamacji. W przypadku, gdy charakter wady wymaga dłuższego czasu na jej usunięcie, Partner poinformuje klienta o możliwym terminie wykonania poprawki i usunie nieprawidłowość w tym zakreślonym czasie.

Operator nie rozpatruje reklamacji złożonych przez Klienta wobec Partnera oraz Partnera wobec Klienta i nie jest stroną w sprawie, jednak przykłada dużą wagę do wsparcia Klienta w komunikacji z Partnerem celem rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Tryb postępowania reklamacyjnego Klient- Operator Serwisu

Klient kieruje reklamacje wynikające z niedotrzymania niniejszego Regulaminu przez Operatora serwisu w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.twoj-serwis-agd.pl.

Każda reklamacje powinna zawierać następujące dane:

– Dane klienta, w tym w szczególności jego imię, nazwisko lub nazwa

– Dane adresowe, na które powinna zostać wysłana odpowiedź na reklamację

– Opis przedmiotu reklamacji

– Opis okoliczności uzasadniających

– Żądanie Klienta.

Reklamacje mogą być składane w termine do 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja i rozpatrywane są w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji przez Operatora serwisu.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Operator może świadczyć na rzecz Klienta usługę polegającą na udostępnieniu wydzielonej części swojego systemu informatycznego celem realizacji podstawowej usługi, polegającej na złożeniu Zlecenia.

Warunkiem świadczenia usługi dodatkowej jest jej uruchomienie przez Operatora, wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Operatorai i zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu świadczenia usług.

Warunkiem technicznym korzystania z systemu, o którym mowa w pkt.1 jest posiadanie przez Klienta: komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, zaktualizowanej przeglądarki internetowej oraz konta e-mail.

Wszelkie operacje, zlecenia, zmiany, akceptacje i komunikacja pomiędzy Klientem i Operatorem przy wykorzystaniu narzędzia, o którym mowa w pkt. 1, mają charakter wiążący dla obu stron i nie wymagający dodatkowych umów i aneksów.

Operator jest zobowiązana uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Klienta lub na podany lub zarejestrowany przez system teleinformatyczny Operator numer telefonu Klienta.

Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 2, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.

Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Operator zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Operator zapewnia Klientowi tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej Tajemnicą Telekomunikacyjną, która obejmuje informacje przetwarzane tylko w systemie teleinformatycznym Operator oraz dane dotyczące Klientów (w tym dane transmisyjne i dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń pomiędzy Klientem, Operatorem i Partnerem) i tylko w przypadku, w którym informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:

Imienia i nazwiska Klienta,

Imienia i nazwiska Partnera,

Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia,

Informacje o numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Klienta oraz Partnera)

Informacje o czasie i statusie połączenia (nie odebrane, odebrane).

Informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną mogą być przetwarzane przez Operatora tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom lub Partnerom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Operatora.

Klient może w każdym czasie usunąć Konto z systemu informatycznego. Usunięcie Konta powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Kontem zgromadzonych w systemie teleinformatycznym Operatora. Operator zastrzega sobie prawo archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług Operatora i rozwiązaniem Umowy przez Klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Operator serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są wykorzystywane w związku z pośrednictwem w przekazywaniu zleceń od Klientów do Partnerów, wyłącznie w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Operatora serwisu na rzecz Klientów i Partnerów oraz w ramach przekazywania Partnerom reklamacji złożonych przez Klientów.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient zezwala Operatorowi serwisu na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty i godziny połączenia telefonicznego z Klientem oraz innych danych potrzebnych do realizacji zlecenia.

Operator serwisu ma prawo rejestrować rozmowy telefoniczne z Klientem w celu dbania o najwyższą jakość obsługi Klienta lub dla ewentualnych celów dowodowych.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych opisanych wyżej w celu realizacji zlecenia oraz na rejestrację rozmów telefonicznych.

Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i modyfikacji oraz ich usunięcia.

Podanie danych jest dobrowolne i brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora serwisu lub wykonania zlecenia przez Partnera.

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy prawa.

Pozostałe postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

Operator nie stosuje niedozwolonych klauzul umownych, a wszelkie postanowienia, które mogą być za takie uważane należy interpretować na korzyść konsumenta.

Sądem Właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.